Antarësimet

Zgjidh pakon që dëshironi

€29.00

 • Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës
 • 2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje në tërë territorin e Kosovës
 • Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
 • Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së

€59.00

 • Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës
 • 2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje në tërë territorin e Kosovës
 • 1 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje me mbulueshmëri deri në 220.00 Eur (përfshirë TVSH-n) në shtetet e regjionit
 • Taxi me mbulueshmëri deri në 30.00 Eur (përfshirë TVSH-n)
 • Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
 • Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së

€119.00

 • Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës
 • 2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje në tërë territorin e Kosovës
 • Taxi me mbulueshmëri deri në 30.00 Eur (përfshirë TVSH-n) në territor të Kosovës
 • 1 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje me mbulueshmëri deri 300.00 Eur (përfshirë TVSH-n) në tërë Evropën
 • Taxi me mbulueshmëri deri në 50.00 Eur (përfshirë TVSH-n) në Evropë
 • Hotel me mbulueshmëri deri në 60.00 Eur (përfshirë TVSH-n) për person (një shoqërues dhe fëmijë)
 • Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
 • Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së

Përkrahja

+383 38 75 55 55