Mobilité

Anketa e mobilitetit

Në kuadër të anketës evropiane EU Mobility të FIA region I, KTA ju bashkua këtij projektit dhe nisi në Kosovë këtë anketë lidhur me lëvizshmërinë individuale të qytetarëve.

Tema e anketës “Covid-19: Ndikimi në lëvizjen individuale”.

Pyetjet do të analizojnë se si qytetarët kanë ndryshuan zakonet e tyre të lëvizjes (si për udhëtimet ditore dhe udhëtimet e kohës së lirë) si pasojë e krizës COVID-19,do të gjejnë gjithashtu ndryshimin e sjelljeve lidhur me zonat ku ata jetojnë (qytete, periferike, zonat rurale) dhe ndikimet specifike mbi lëvizjen ndërkufitare.

Rëndësia e politikës: kuptimi më i mirë i trendeve të zakoneve të lëvizshmërisë si për udhëtimet e përditshme ashtu edhe për udhëtimet e kohës së lirë / pushimeve do të na lejonte të identifikonim nevoja specifike, të parashikonim problemet dhe të sugjeronim zgjidhje.

Të gjithë ju mund të merrni pjesë në anketë duke ju përgjigjur 6 pytjeve këtu

Anketa përfundon në fund të muajit në Nëntor.

Tags: No tags

Comments are closed.