Rent

(Veturë me qira)

Renta është shërbim për të gjithë anëtarët e KTA-së,( të cilët e kanë të mbuluar në abonimin e tyre) dhe anëtarët e partnerëve të KTA-së të cilët pësojn defekt në automjetin e tyre gjatë udhëtimit dhe automjeti i tyre nuk mund të rregullohet për një periudhe të caktuar kohore, kanë të drejtë të akomodohen ne hotelin më të afërt në momentin kur është paraqitur rasti në qendrën e thirrjes, të KTA-së apo qendrës së thirrjes të partnereve te KTA-së. Në rast se anëtari i KTA-së nuk e ka të mbuluar këtë shërbim në abonimin e tij, atëherë ky shërbim do ti mundësohet me çmim tç rezervuar për anëtarë.