Hotel

Ofrohet për të gjithë anëtarët e KTA-së,( anëtarët te cilët e kan të mbuluar në abonimin e tyre) dhe anëtarët e partnerëve të KTA-së të cilët pësojn defekt në automjetin e tyre gjatë udhëtimit dhe automjeti i tyre nuk mund të rregullohet për një periudhë të caktuar kohore, kanë të drejtë të akomodohen në hotelin më të afërt në momentin kur është paraqitur rasti në qendër të thirrjes të KTA-së apo qendrës së thirrjes të partnerëve të KTA-së.