Biletë

(Aeroplani, Treni, Autobusi)

Është shërbim që ofrohet për anëtarët e KTA-së) dhe anëtarët e partnerëve të KTA-së ( nëse është
e mbuluar me abonim të anëtarësimit), në ato raste kur vetura që ka pësuar defekt nuk rregullohet në servis, për arsyeje të ndryshme
dhe e njëjta duhet të riatdhesohet ( të kthehët) në vendin ku banon klienti.