Çmimet e Pakove për Biznes
Business Classic
Vjetore
39.00
Për territor të Kosovës
Në të gjithë territorin e Kosovës, pa kufizim në KM deri në destinacion
Shërbime të asistencës rrugore në tërë territorin e Kosovës
Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së
Lexo më shumë
Business Region
Vjetore
59.00
Për territor të shteteve në regjion (Shqiperi, Maqedoni, Malë të Zi, Sërbi)
Asistencë Rrugore në tërë territorin e shteteve të Regjionit
Intervenim apo Bartje në shtetet e regjionit me shumë deri në 150.00 Eur + TVSH
Shërbim Taxi deri në shumën 30 Eur + TVSH
Hotel deri në shumën 60 Eur + TVSH
Veturë me qira deri në shumën 40 Eur + TVSH
Biletë Autobusi deri në shumën 40 Eur + TVSH
Parking deri ne 6 Eur + TVSH (Maksimum 4 ditë)
Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së
Për të qenë anëtarë i kësaj pako, fillimisht duhet të jeni anëtarë i pakos Business Classic
Lexo më shumë
Business Europe
Vjetore
79.00
Për territor të shteteve Evropiane (përfshirë Regjionin)
Asistencë rrugore në tërë territorin e shteteve Evropiane
Intervenim apo bartje me mbulueshmëri deri në shumën 250.00 Eur me TVSH
Shërbim Taxi deri në shumën 50.00 Eur me TVSH
Hotel deri në shumën 100.00 Eur me TVSH
Veturë me qira deri në shumën 60 Eur me TVSH
Biletë Treni apo Aeroplani deri në shumën 150.00 Eur me TVSH
Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së
Për të qenë anëtarë i kësaj pako, fillimisht duhet të jeni anëtarë i pakove: Business Classic dhe Business Region
Lexo më shumë