Pako Classic

Kjo paketë garanton dy shërbime të asistencës rrugore falas për klientët e KTA-së, në të gjitha rastet e defekteve apo aksidenteve në rruge, gjatë tërë vitit të anëtarësimit, 24/7, në tërë territorin e Kosovës.

 

 • Shërbime të asistencës rrugore nënkupton:
 • Riparim në vendngjarje përmes rrjetit të asistencës rrugore të KTA-sënë kohëzgjatje jo më  shumë se 30  min nga koha e mbërritjes së patrullës. Në rast të pamundësisë së rregullimit në vendngjarje do ti sigurohet transport me autobartje deri në servisin më të afërt të partnerit tonë, apo në ndonjë servis sipas deshirës së anëtarit, apo  në vendin e banimit të anëtarit nëdistancë deri në 50KM nga vendi i ngjarjes. Me kusht që kjo prishje apo aksident i automjetit tëjetë minimum 2 km larg nga vendi i banimit të anëtarit. Në rastin e defektit apo aksidentit ku vetura del jashtë rruge, dhe për ta kthyer përsëri nërrugë nevojiten mjete te posaçme ( vinç, etj, të ndryshme nga autobartja) atëherë anëtarit ky shërbim do ti ofrohet por me pagesë me çmime të rezevuara për anëtarët e KTA-së për tërë Kosovën.

 

Anëtari përfiton gjithashtu edhe shërbime tjera shtesë: 

 • Informacione lidhur me procedurat e regjistrimit të automjetit.
 • Informacione për rrugët e Kosovës.
 • Ndihmë në gjetjen e pjesëve rezervë dhe serviseve adekuate.

Për shërbime shtesë anëtari i KTA-së do të ketë shërbime me çmime të veçanta që janë vetëm për anëtarët tanë.

Kjo paketë fillon nga 29.00 EUR me TVSH për një vit.

Pako Gold

Kjo paketë garanton  shërbime të asistencës rrugore falas për klientët e KTA-së, në të gjitha rastet e defekteve apo aksidenteve në rruge, gjatë tërë vitit të anëtarësimit, 24/7, në tërë territorin e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Sërbisë dhe Maqedonisë.

 

Dy shërbime të asistencës rrugore në tërë territorin e Kosovës:

 • Riparim në vendngjarje përmes rrjetit të asistencës rrugore të KTA-sënë kohëzgjatje jo më  shumë se 30  min nga koha e mbërritjes së patrullës. Në rast të pamundësisë së rregullimit në vendngjarje do ti sigurohet transport me autobartje deri në servisin më të afërt të partnerit tonë, apo në ndonjë servis sipas deshirës së anëtarit, apo  në vendin e banimit të anëtarit nëdistancë deri në 80KM nga vendi i ngjarjes. Me kusht që kjo prishje apo aksident i automjetit tëjetë minimum 2 km larg nga vendi i banimit të anëtarit. Në rastin e defektit apo aksidentit ku vetura del jashtë rruge, dhe për ta kthyer përsëri nërrugë nevojiten mjete te posaçme ( vinç, etj, të ndryshme nga autobartja) atëherë anëtarit ky shërbim do ti ofrohet por me pagesë me çmime të rezevuara për anëtarët e KTA-së për tërë Kosovën.

Një shërbim të asistencës rrugore në tërë territorin e Shqipërisë, Malit të Zi, Sërbisë dhe Maqedonisë:

Riparim ne vendngjarje përmes partnerëve tanë jo më shumëse 1 orënga koha e mbërritjes sëpatrulleës. Nërast të pamundësisë së rregullimit në vendngjarje do ti sigurohet transport me autobartje deri në servisin mëtë afërt të partnerit tonë, me një shumëderi 120.00 EUR me TVSH. Por nëse anëtari deshiron qëautomjetin ta bartë nënjë servis tjetër sipas dëshirës së tij/saj, atëherë KTA e mbulon këtë transport deri nëshumën 120.00 EUR me TVSH, ndërsa pjesën tjetër të mbetur do ta mer përsipër anëtari, me tarifa që janë për anëtarët e KTA-së për këto vende të regjionit. Në rastin e defektit apo aksidentit ku vetura del jashtë rrugoe, dhe për ta kthyer përsëri në rrugë nevojiten mjete të posaçme (vinç, etj, të ndryshëm nga autobartja) atëherë anëtarit ky shërbim do ti ofrohet por me pagesë me çmime të rezervuara për anëtarët e KTA-së për këto vende të regjionit.

Anëtari përfiton gjithashtu edhe shërbime tjera shtesë: 

 • Një shërbim Taxi deri në shumën 20 EUR me TVSH.
 • Një natë qëndrimi në Hotel për anëtarin, person shoqërues dhe një fëmijë që janë në veturë, deri në shumën 30.00 për person me TVSH, për një natë të vetme.
 • Vërejtje: Shfrytëzimi i secilit shërbim shtesë, pas asistencës rrugore apo bartjes, e humb të drejtën e shfrytzimit të shërbimit tjetër.

Anëtari përfiton gjithashtu edhe shërbime tjera shtesë si:

 • Informacione lidhur me procedurat e regjistrimit të automjetit.
 • Informacione për rrugët e Kosovës.
 • Ndihmë në gjetjen e pjesëve rezervë dhe serviseve adekuate

Kjo paketë fillon nga 59.00 EUR me TVSH për një vit.

Pako Eu Premium

Kjo paketë garanton  shërbime të asistencës rrugore falas për klientët e KTA-së, në të gjitha rastet e defekteve apo aksidenteve në rruge, gjatë tërë vitit të anëtarësimit, 24/7, në tërë territorin e Kosovës dhe Evropës, përfshire Shqipërine, Malin e Zi, Sërbinë dhe Maqedonin.

 

Dy shërbime të asistencës rrugore në tërë territorin e Kosovës:

 • Riparim në vendngjarje përmes rrjetit të asistencës rrugore të KTA-sënë kohëzgjatje jo më  shumë se 30  min nga koha e mbërritjes së patrullës. Në rast të pamundësisë së rregullimit në vendngjarje do ti sigurohet transport me autobartje deri në servisin më të afërt të partnerit tonë, apo në ndonjë servis sipas deshirës së anëtarit, apo  në vendin e banimit të anëtarit nëdistancë të pakufizuar nga vendi i ngjarjes. Në rastin e defektit apo aksidentit ku vetura del jashtë rruge, dhe për ta kthyer përsëri nërrugë nevojiten mjete te posaçme ( vinç, etj, të ndryshme nga autobartja) atëherë anëtarit ky shërbim do ti ofrohet por me pagesë me çmime të rezevuara për anëtarët e KTA-së për tërë Kosovën.
 • Shërbim taksi deri në shumën 30 Euro me TVSH.

Një shërbim të asistencës rrugore në tërë Evropën, përfshirë territorin e Shqipërisë, Malit të Zi, Sërbisë dhe Maqedonisë:

Riparim ne vendngjarje përmes partnerëve tanë jo më shumëse 1 orë nga koha e mbërritjes së patrullës. Nërast të pamundësisë së rregullimit në vendngjarje do ti sigurohet transport me autobartje deri në servisin mëtë afërt të partnerit tonë, me një shumëderi 150.00 EUR me TVSH. Por nëse anëtari deshiron qëautomjetin ta bartë nënjë servis tjetër sipas dëshirës së tij/saj, atëherë KTA e mbulon këtë transport deri nëshumën 150.00 EUR me TVSH, ndërsa pjesën tjetër të mbetur do ta mer përsipër anëtari, me tarifa që janë për anëtarët e KTA-së për këto vende të regjionit. Në rastin e defektit apo aksidentit ku vetura del jashtë rrugoe, dhe për ta kthyer përsëri në rrugë nevojiten mjete të posaçme (vinç, etj, të ndryshëm nga autobartja) atëherë anëtarit ky shërbim do ti ofrohet por me pagesë me çmime të rezervuara për anëtarët e KTA-së për këto vende të regjionit.

Anëtari përfiton gjithashtu edhe shërbime tjera shtesë: 

 • Një shërbim taxi deri në shumën 30 EUR me TVSH.
 • Njënatë qëndrimi nëhotel për anëtarin, një person shoqërues dhe një fëmijë që janënë veturë, deri në shumën 40 EUR me TVSH për person për një natë, derisa vetura është duke u riparuar në servis. Diferencën e hotelit e bart anëtari.
 • Rent (Veturë me qira) për një ditë, deri në shumën 35 EUR me TVSH.
 • Biletë Treni apo Aeroplani deri në shumën 150EUR me TVSH nëse automjeti nuk mund të riparohet brenda dy ditëve.
 • Vërejtje: Shfrytëzimi i secilit shërbim shtesë, pas asistencës rrugore apo bartjes, e humb të drejtën e shfrytzimit të shërbimit tjetër.

Anëtari përfiton gjithashtu edhe shërbime tjera shtesë si: 

 • Informacione lidhur me procedurat e regjistrimit të automjetit.
 • Informacione për rrugët e Kosovës.
 • Ndihmë në gjetjen e pjesëve rezervë dhe serviseve adekuate.

Kjo paketë fillon nga 119.00 EUR me TVSH për një vit.